EQUIPMENT保有車輌・保有機材

OWNED VEHICLE保有車輌

 • 大型建柱車
  保有台数:3台
 • 小型建柱車
  保有台数:1台
 • 10t電柱運搬車
  保有台数:1台
 • 6tユニック
  保有台数:1台
 • 2tダンプ
  保有台数:4台
 • 高所作業車
  保有台数:1台
 • バックホウ
  保有台数:1台
 • タイヤショベル
  保有台数:1台

OWNED VEHICLE保有機材

 • パワーボール(ケーブル送り出し)

 • ケーブルウインチ・金車

 • ケーブルコロ

 • ケーブルジャッキ

 • 延線用ロープ

 • ケーブル